بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/03/04

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 194,705 6.14 1,517,982 9.09 1,765,546 11.24 1,917,041 12.56
اوراق مشارکت 1,658,477 52.3 7,402,509 44.32 7,489,448 47.69 7,548,144 49.46
سپرده بانکی 1,403,231 44.25 7,744,487 46.37 6,412,297 40.83 5,758,310 37.73
وجه نقد 528 0.02 5,150 0.03 4,402 0.03 122 0
سایر دارایی ها -,139,458 -4.4 12,707 0.08 13,177 0.08 18,796 0.12
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 135,128 4.26 862,373 5.16 953,084 6.07 1,039,588 6.81