جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/08/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 376,963 8.6 2,870,942 14.03 2,977,565 13.96 3,143,737 13.64
اوراق مشارکت 2,275,909 51.94 10,907,546 53.32 11,856,732 55.61 11,854,096 51.45
سپرده بانکی 1,796,302 41 6,506,738 31.8 6,309,363 29.59 7,867,817 34.15
وجه نقد 606 0.01 2,015 0.01 2,023 0.01 3,135 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,116,510 -2.66 125,941 0.62 119,341 0.56 115,295 0.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 230,727 5.27 1,549,500 7.57 1,523,682 7.15 1,607,824 6.98