نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,244,365 11.67 5,165,521 12.01 5,374,341 11.65 5,053,219 10.35
اوراق مشارکت 6,284,672 58.93 29,077,978 67.61 29,190,695 63.26 30,054,350 61.53
سپرده بانکی 3,112,656 29.19 8,155,642 18.96 10,781,572 23.36 12,915,847 26.44
وجه نقد 6,738 0.06 27,753 0.06 20,484 0.04 1,161 0
واحد صندوق 93,728 0.88 459,412 1.07 655,942 1.42 677,370 1.39
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -78,335 -0.73 123,213 0.29 121,214 0.26 140,957 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 848,219 7.95 4,222,295 9.82 4,282,876 9.28 4,032,358 8.26