بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 301,417 7.69 2,249,013 12.74 2,556,500 12.88 2,998,790 14.69
اوراق مشارکت 2,017,674 51.51 8,725,862 49.41 10,011,840 50.45 10,614,105 51.98
سپرده بانکی 1,672,521 42.7 6,551,938 37.1 7,109,226 35.83 6,641,777 32.53
وجه نقد 544 0.01 672 0 575 0 225 0
سایر دارایی ها -,122,704 -3.13 106,549 0.6 136,865 0.69 127,457 0.62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 191,608 4.89 1,230,495 6.97 1,438,301 7.25 1,725,688 8.45