نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,142,252 11.59 4,893,143 12.02 4,473,952 10.9 4,494,824 11.06
اوراق مشارکت 5,738,516 58.22 26,403,891 64.86 29,403,312 71.65 30,010,154 73.82
سپرده بانکی 2,971,594 30.15 9,124,216 22.41 6,909,528 16.84 5,892,253 14.49
وجه نقد 6,187 0.06 23,471 0.06 22,296 0.05 83,004 0.2
واحد صندوق 63,651 0.65 52,495 0.13 109,821 0.27 109,918 0.27
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -65,607 -0.67 211,871 0.52 120,264 0.29 62,790 0.15
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 763,057 7.74 4,402,520 10.81 3,905,909 9.52 3,848,219 9.47