جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/06

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 668,284 10.72 4,078,602 14.27 4,209,328 14.4 4,538,252 14.74
اوراق مشارکت 3,316,750 53.21 17,229,065 60.26 17,987,030 61.52 19,364,214 62.88
سپرده بانکی 2,281,377 36.6 6,983,304 24.43 6,705,455 22.94 6,452,012 20.95
وجه نقد 1,582 0.03 20,534 0.07 38,133 0.13 177,525 0.58
واحد صندوق 56,568 0.91 107,535 0.38 149,259 0.51 141,965 0.46
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -90,777 -1.46 171,102 0.6 147,434 0.5 120,038 0.39
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 326,987 5.25 2,163,580 7.57 2,902,360 9.93 3,153,278 10.24