بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 243,894 6.98 1,938,500 12.26 2,137,718 13.57 2,074,853 12.76
اوراق مشارکت 1,808,996 51.79 7,497,520 47.41 7,703,712 48.89 7,913,032 48.65
سپرده بانکی 1,520,984 43.54 6,314,582 39.93 5,814,404 36.9 6,175,612 37.97
وجه نقد 547 0.02 2,230 0.01 1,076 0.01 1,270 0.01
سایر دارایی ها -,131,726 -3.77 40,846 0.26 78,224 0.5 77,782 0.48
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 160,671 4.6 1,043,838 6.6 1,157,552 7.35 1,100,140 6.76