قوانین و مقررات

صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان در تاریخ 1391/01/26 با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار (سبا) تاسیس و از مصادیق صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بورس اوراق بهادار محسوب و مطابق اساسنامه ارائه شده در این تارنما و مقررات اداره می شود . منظور از مقررات کلیه مقررات مرتبط با بازار اوراق بهادار و صندوقهای سرمایه گذاری است که توسط مراجع صلاحیت دار وضع شده است .

دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
بیانیه سیاست های سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان
بیانیه نحوه خرید و نگهداری اوراق درآمد ثابت