نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شرکت سبدگردان سهم آشنا 900 %90.00
2 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا 50 %5.00
3 کارگزاری سهم آشنا(سهامی خاص) 50 %5.00