دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 کارگزاری سهم آشنا(سهامی خاص) 900 %90.00
2 شرکت سبدگردان سهم آشنا 50 %5.00
3 شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا 50 %5.00