ارکان صندوق

مدیرصندوق: شركت سبدگردان سهم آشنا

متولی صندوق:موسسه حسابرسي رهبين

مدیرثبت صندوق: شرکت کارگزاری سهم آشنا

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا

حسابرس صندوق: موسسه حسابرسی رازدار