نصب همراه صندوق fundMobileApp

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری امین آشنا ایرانیان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠.٠٠٥)از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 300 میلیون ريال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 60 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 1 درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0/005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 2 درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آن ها امکان پذیر است به علاوۀ 10 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار. به علاوه ده درصد (0.1) از مابه التفاوت بازده تحقق یافته و بازده پیش بینی شده صندوق.
4 کارمزد متولی سالانه یک در هزار متوسط روزانه ارزش خالص روزانه صندوق، حداقل ١٠٠ میلیون ریال تا سقف 3٥٠ میلیون ریال است
6 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 180 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل سه در ده هزار (٠.٠٠٠٣) خالص ارزش روز دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه تا سقف ٥٠میلیون ریال می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارئه مدارک مثبته و با تصویب نرج مربوطه توسط مجمع؛ 1. 312،500،000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2. 6،000 ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال 3. 1،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30،000 ریال از 30،000 ریال تا 50،000 ریال بالای 50،000 ریال ضریب 0/00005 0/00003 0/000001
9 کارمزد ثبت و نظارت معادل پنج در یکصد هزار (0/00005) از حداکثر سرمایه گذاری مجاز در صندوق تا سقف 50،000 میلیون ريال می‏باشد.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) ب) بخش متغیر : ٠ در هزار مبلغ سرمایه گذاری تا سقف ٠ ریال برای هر بار سرمایه گذاری مدیر ثبت
کارمزد ابطال الف) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر : تذکر : ابطال واحد های سرمایه گذاری به ترتیب تاریخ از اولین واحد های سرمایه گذاری صادره صورت می پذیرد(روش اولین صادره از اولین وارده) مدیر ثبت