نصب همراه صندوق fundMobileApp

هشتمین تقسیم سود صندوق امین آشنا ایرانیان

هشتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/١٠/١٣٩٤ درتارخ ٢٦/١٠/١٣٩٤صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٥٤،٠٦١ ریال بوده که حداکثر ظرف مدت ٢ روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا