نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر نوع صندوق امین آشنا ایرانیان

با توجه تایید صورتجلسه صندوق مورخ ٢٧/٠٧/٩٤ نوع صندوق از اوراق بهادار با درآمد ثابت به تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت تغییر یافت همچنین پرداخت سودهای دوره ایی از شش ماهه به ماهانه (٢٥ ام هر ماه) تغییر یافت . 

با تشکر 
شرکت کارگذاری سهم آشنا