نصب همراه صندوق fundMobileApp

هفتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

هفتمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٤ درتارخ ٢٦/٠٧/١٣٩٤صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٠٨،٨٠٩ ریال بوده که حداکثر ظرف مدت ٢ روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد گردید.

. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا