نصب همراه صندوق fundMobileApp

ششمین دوره تقسین سود صندوق امین آشنا ایرانیان

ششمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠١/١٣٩٤ درتارخ ٢٦/٠١/١٣٩٤صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٩٨،٠٨٢ ریال بوده که حداکثر ظرف مدت ٢ روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد گردید.

. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا