نصب همراه صندوق fundMobileApp

پنجمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

پنجمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٣ درتارخ ٢٦/٠٧/١٣٩٣صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٠٢،٩٣١ ریال بوده که حداکثر ظرف مدت ٢ روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد گردید.

. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا