نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق

بدینوسیله به اطلاع می رساند جایگزینی آقای سید علیرضا میر عرب بایگی به جای آقای محمد پورشیرازی، به عنوان عضو "گروه مدیران سرمایه¬گذاری" صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال گردید. که مشخصات آن به جزییات در تارنما ذکر گردیده است