نصب همراه صندوق fundMobileApp

چهارمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

چهارمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠١/١٣٩٣ درتارخ ٢٦/٠١/١٣٩٣صورت پذیرفت وبه ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٠١،٣٨٧ ریال وحداکثر ظرف مدت ٧روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد
. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا