نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملکرد سالانه صندوق امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠١/٩٣

سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، از انواع صندوق های با درآمد ثبت و با پیش بینی سود سالانه ٢٠ درصد می باشد که توانسته ٦٢٦/٢١ درصد سود سالانه را تا تاریخ ٢٥/٠١/٩٣ برای سرمایه گذاران خود به ارمغان اورد.