نصب همراه صندوق fundMobileApp

سومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

سومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٢ درتارخ ٢٧/٠٧/١٣٩٢صورت پذیرفت وبه ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١١١،٨٦٢ ریال وحداکثر ظرف مدت ٧روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد
. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا