نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملکرد ٣ ماهه منتهی به ٢٥/٠٤/٩١

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، با پیش بینی سود سالانه ٢٠ درصد ، توانسته ٤.٦٤ درصد از سود سالانه را در سه ماهه منتهی به ٢٥/٠٤/٩١  پوشش دهد.