نصب همراه صندوق fundMobileApp

گزارش عملکرد ٦ ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩١

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، با پیش بینی سود سالانه ٢٠ درصد ، توانسته ١١.٤٧ درصد از سود سالانه را در ٦ ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/٩٢  پوشش دهد.