نصب همراه صندوق fundMobileApp

عملکرد سه ماه صندوق منتهی به ٢٥/٠٤/٩٢

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، با پیش بینی سود سالانه ٢٠ درصد ، توانسته ٥درصد از سود سالانه را در سه ماهه منتهی به ٢٥/٠٤/٩٢  پوشش دهد.