نصب همراه صندوق fundMobileApp

عملکرد سالانه صندوق امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠١/٩٢

صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، از انواع صندوق های با درآمد ثبت و با پیش بینی سود سالانه ٢٠ درصد می باشد که توانسته ٦٣/٢٠ درصد سود سالانه را تا تاریخ ٢٥/٠١/٩٢ برای سرمایه گذاران خود به ارمغان اورد.

وضعیت بازدهی صندوق های سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان طی دوره ٢٦/٠١/٩١ تا ٢٥/٠١/٩٢ به شرح جدول ذیل می باشد :

           بازده صندوق (درصد)    شاخص صندوق ها        شاخص بازار
ششم ماهه اول سال ٢٤/١٠              -
شش ماهه دوم سال ٣٩/١٠              -
یک هفته اخیر                       ٣٢/٠              -                       ٨٥/٠
یک ماه اخیر                         ٥٢/١              -                       ٩٤/٥
سه ماه اخیر   ٩١/٤              -                       ٧٠/٥
یک سال اخیر   ٦٣/٢٠              -                           ٦٧/٤٩