نصب همراه صندوق fundMobileApp

دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

دومین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠١/١٣٩٢ درتارخ ٢٦/٠١/١٣٩٢صورت پذیرفت وبه ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٠٥،٠٣٨ ریال وحداکثر ظرف مدت ٧روزکاری مبلغ سود به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد
. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا