نصب همراه صندوق fundMobileApp

اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

اولین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان برای شش ماهه منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩١ درتارخ ٢٦/٠٧/١٣٩١صورت پذیرفت وبه ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١١٤،٧٢٢ ریال به حساب سرمایه گذاران محترم واریز گردید .
. مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا