نصب همراه صندوق fundMobileApp

حضور صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان در ششمین نمایشگاه تخصصی بورس،بانک،بیمه

حضور صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان در ششمین نمایشگاه تخصصی  بورس،بانک،بیمه
١٩ لغایت ٢٢ اردیبهشت ماه 
محل دائمی برگزاری نمایشگاه بین المللی سالن