نصب همراه صندوق fundMobileApp

اعلامیه پذیره نویسی

بدینوسیله اعلام می گردد پذیره نویسی صندوق امین آشنا ایرانیان از تاریخ ٠٦/٠١/٩١ الی ٠٧/٠١/١٣٩١ در کلیه شعب پذیره نویسی منتخب ذکر شده در اساسنامه صندوق انجام خواهد شد.