نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 24/1 درصدی منتهی به 1398/01/25

به اطلاع میرسانیم سود فروردین ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان ٢٤/١ ٪؜ سالیانه (معادل ١/٩٢ ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،١١٢ ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.