نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/6 درصدی منتهی به 1397/11/25

به اطلاع میرسانیم سود بهمن ماه صندوق امین آشنا ایرانیان به میزان ٢٣/٦ ٪؜ سالیانه (معادل ١/٩٤ ٪؜ ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،٣٦٥ ريال محاسبه و به حساب سرمایه گذاران محترم واریز میگردد.