نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22 درصدی منتهی به 1397/05/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود مرداد ماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22% سالیانه (معادل 1.87% ماهیانه) به ازای هر واحد 18،679 ريال محاسبه شد و حداکثر تا پایان وقت اداری یکشنبه 28 مرداد ماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

 


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان