نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22/1 درصدی منتهی به 1397/04/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود تیرماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22/1% سالیانه (معادل 1.88% ماهیانه) به ازای هر واحد 18،735 ريال محاسبه شد و حداکثر تا پایان وقت اداری پنجشنبه 28 تیرماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

 


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان