نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22/3 درصدی منتهی به 1397/03/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود خردادماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22/3% سالیانه (معادل 1.89% ماهیانه) به ازای هر واحد 18،864 ريال محاسبه شد و حداکثر تا پایان وقت اداری  دوشنبه 28 خردادماه  به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

 


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان