نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22/2 درصدی منتهی به 1397/02/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود اردیبهشت ماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22/2% سالیانه (معادل 1.88% ماهیانه) به ازای هر واحد 18،779 ريال محاسبه شد و حداکثر تا پایان وقت اداری  شنبه 29 اردیبهشت ماه  به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

 


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان