نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22/2 درصدی منتهی به 1396/12/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود اسفندماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22/2% سالیانه (معادل ١.82% ماهیانه) به ازای هر واحد 18،221 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری دوشنبه 28 اسفندماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان