نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1396/11/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود بهمن ماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 23/1% سالیانه (معادل ١.92% ماهیانه) به ازای هر واحد 18،945 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری شنبه 28 بهمن ماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان