نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/4 درصدی منتهی به 1396/10/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود دی ماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 23/4% سالیانه (معادل ١.95% ماهیانه) به ازای هر واحد 19،228 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری چهارشنبه 27 دی ماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان