نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22/6 درصدی منتهی به 1396/09/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود آذرماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22/6% سالیانه (معادل ١.89% ماهیانه) به ازای هر واحد ١8،573 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری دوشنبه٢7 آذرماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.
با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان