نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 22/6 درصدی منتهی به 1396/08/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود آبان ماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 22/6% سالیانه (معادل ١.89% ماهیانه) به ازای هر واحد ١8،578 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری شنبه٢7 آبان ماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. با تقدیم احترام

مدیر صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان

با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان


با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان