نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق امین آشنا ایرانیان

طبق مصوبات مجمع مورخ 1396/07/29 صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان، سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 5 میلیون واحد به 10 میلیون واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.