نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1396/07/25

 

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رسانیم سود مهرماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 23/1% سالیانه (معادل ١.٩3% ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،544 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری پنجشنبه٢7 مهرماه به حساب سرمایه گذاران واریز شد.


 

 

 

با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان