نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/1 درصدی منتهی به 1396/06/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرسانیم سود شهریورماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 23/1% سالیانه (معادل ١.٩3% ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،561 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری دوشنبه ٢7 شهریورماه به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

 

 

 

با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان