نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/3 درصدی منتهی به 1396/05/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرسانیم سود مردادماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان 23/3% سالیانه (معادل ١.٩٤% ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،727 ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری شنبه ٢8 مردادماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

 

با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان