نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 23/2 درصدی منتهی به 1396/04/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرسانیم سود تیرماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان  23/2% سالیانه (معادل ١.٩٤% ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،٦٢٨ ريال محاسبه شد و تا پایان وقت اداری سه شنبه ٢٧ تیرماه به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.

با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان