نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٢٣ درصدی منتهی به 1396/03/25

به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم میرسانیم سود خرداد ماه صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان به میزان ٢٣% سالیانه (معادل ١.٩٢% ماهیانه) به ازای هر واحد ١٩،٤٥٨ ريال محاسبه و تا پایان وقت اداری یکشنبه ٢٨ خردادماه به حساب سرمایه گذاران واریز شد.

با تقدیم احترام
مدیر صندوق امین آشنا ایرانیان