نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٦/٢٣ درصدی منتهی به ٢٥/١١/١٣٩٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/١١/١٣٩٥ درتارخ ٢٦/١١/١٣٩٥ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٣١٩ ریال معادل ٦٧/٢٣% سالانه (١.٩٧% ماهانه) به سرمایه گذاران تخصیص و در   ٢٧/١١/١٣٩٥ به حساب ایشان واریز گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا