نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٧/٢٣ درصدی منتهی به ٢٥/١٠/١٣٩٥

 

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/١٠/١٣٩٥ درتارخ ٢٦/١٠/١٣٩٥ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٤٢٧ ریال معادل ٧/٢٣% سالانه به سرمایه گذاران تخصیص و در   ٢٧/١٠/١٣٩٥ به حساب ایشان واریز گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا