نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٦/٢٣ درصدی منتهی به ٢٥/٠٩/١٣٩٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠٩/١٣٩٥ درتارخ ٢٨/٠٩/١٣٩٥ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٢٦٥ ریال معادل ٦/٢٣% سالانه به سرمایه گذاران تخصیص و در   ٢٩/٠٩/١٣٩٥ به حساب آنها واریز گردید.