نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٢٤/١ درصدی منتهی به ١٣٩٥/٠٨/٢٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ١٣٩٥/٠٨/٢٥ درتارخ ١٣٩٥/٠٨/٢٦ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٧١٤ ریال معادل ٢٤/١% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری  ١٣٩٥/٠٨/٢٩ به حساب آنها واریز می گردد.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا