نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١/٢٥ درصدی منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠٧/١٣٩٥ درتارخ ٢٦/٠٧/١٣٩٥ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢١،١٨١ ریال معادل ٢٥.١% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری  ٢٧/٠٧/١٣٩٥ به حساب آنها واریز گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا