نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١٥/٢٦ درصدی منتهی به ٢٥/٠٦/١٣٩٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠٦/١٣٩٥ درتارخ ٢٧/٠٦/١٣٩٥ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢٢،١٥٠ ریال معادل ٢٦.١٥% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری  ٢٩/٠٥/١٣٩٥ به حساب آنها واریز گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا