نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٠٢/٢٦ درصدی منتهی به ٢٥/٠٥/١٣٩٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠٥/١٣٩٥ درتارخ ٢٦/٠٥/١٣٩٥ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢٢،٠٤٠ ریال معادل ٢٦.٠٢% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری  ٢٧/٠٥/١٣٩٥ به حساب آنها واریز خواهد گردید.

مدیر صندوق 
کارگزاری سهم آشنا