نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر حسابرس صندوق امین آشنا ایرانیان

به اطلاع می رساند؛ با اشاره به نامه شماره ٩٨٦٧/١٢٢مورخ ٠٣/٠٥/١٣٩٤ تغییرات به شرح ذیل در ارکان صندوق اعلام گردید:

"موسسه حسابرسی متین خردمند جایگزین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافتبه عنوان حسابرس گردید؛"