نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٢٧.٥٥ درصدی دوره منتهی به ٩٥/٠٣/٢٥

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ١٣٩٥/٠٣/٢٥ درتارخ ١٣٩٥/٠٣/٢٦ صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢٣،٤٠٥ ریال معادل ٢٧.٥٥% سالانه به سرمایه گذاران تخصییص و تا پایان روزکاری  ١٣٩٥/٠٣/٢٩ به حساب آنها واریز خواهد گردید.