نصب همراه صندوق fundMobileApp

تقسیم سود با بازدهی ٢٥.٨ % صندوق امین آشنا ایرانیان

تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠٢/١٣٩٥ درتارخ ٢٦/٠٢/١٣٩٥صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٢١،٩١٨ ریال معادل ٢٥.٨% سالانه به سرمایه گذاران تخصیص و به حساب آنها واریز گردید.