نصب همراه صندوق fundMobileApp

یازدهمن دوره تقسیم سود با بازدهی ٢٤.٨ % صندوق امین آشنا ایرانیان

یازدهمین دوره تقسیم سود صندوق سرمایه گذاری امین آشنا ایرانیان منتهی به ٢٥/٠١/١٣٩٥ درتارخ ٢٨/٠١/١٣٩٥صورت پذیرفت. به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩،٧٠٤ ریال معادل ٢٤.٨% سالانه بوده  و مبلغ سود در روز آتی به حساب سرمایه گذاران واریز خواهد گردید.